Kosten en vergoedingen

Bij het Centrum voor Schematherapie hangen de kosten voor jouw behandeling af van meerdere factoren. De belangrijkste vraag is of jij verzekerd bent bij een zorgverzekeraar met wie wij een contract hebben afgesloten. Met andere woorden, is er sprake van gecontracteerde zorg of ongecontracteerde zorg. Hieronder kun je meer lezen, over de kosten en vergoedingen, door het onderwerp open te klikken.

Factuurspecificatie

Wij factureren maandelijks. Als je gebruik maakt van ongecontracteerde zorg ontvang je een van ons een factuurspecificatie. Deze dien jij in bij jouw zorgverzekeraar.

Gecontracteerd tarief

Het tarief zoals dat contractueel is vastgelegd tussen het Centrum voor Schematherapie en een zorgverzekeraar. Bij gecontracteerde zorg factureren wij dit tarief aan de zorgverzekeraar. De zorgverzekeraar zal dit tarief volledig vergoeden.

Gecontracteerde zorg

Zorg die je afneemt terwijl je verzekerd bent bij een zorgverzekeraar met wie wij een contract hebben afgesloten. Er komen (behoudens No-Show) geen kosten voor jouw rekening.

Gedeclareerd bedrag

Het totaalbedrag dat op de factuurspecificatie staat.

Marktconform tarief

Kosten die naar de Nederlandse marktomstandigheden als redelijk worden gezien. Dit is een tarief dat sommige zorgverzekeraars hanteren bij naturapolissen. Sommige zorgverzekeraars duiden dit nog aan als het ‘gemiddeld gecontracteerde tarief’. Het is een lager tarief dan het NZa-tarief.

NZa-tarief

Het tarief zoals vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit. Ook wel het ‘wettelijke tarief’ genoemd. Dit is het tarief dat wij hanteren bij ongecontracteerde zorg.

Omzetplafond

Het maximumbedrag dat een zorgaanbieder in totaal mag declareren bij een zorgverzekeraar.

Ongecontracteerde zorg

Zorg die jij krijgt terwijl je verzekerd bent bij een zorgverzekeraar met wie wij geen contract hebben afgesloten. Er kunnen (aanzienlijke) kosten bij jou in rekening worden gebracht voor het deel van de zorg dat niet door jouw zorgverzekeraar wordt vergoed. Dit kan oplopen tot 30 á 45 procent van het totaalbedrag op de maandelijkse factuurspecificatie.

Vergoed bedrag

Het deel van het gedeclareerde bedrag dat vergoed wordt door de zorgverzekeraar.

Kosten

Ben jij verzekerd bij een verzekeraar met wie wij een contract hebben afgesloten? Dan hanteren wij voor jouw afspraken een tarief zoals dat met de zorgverzekeraar is afgesproken. Er worden bij jou geen extra kosten in rekening gebracht, met uitzondering van No-Show facturen. Voor een overzicht van zorgverzekeraars met wie wij een contract hebben afgesloten, ga je naar onze pagina ‘Zorgverzekeraars’.

Directe facturering en vergoedingen via jouw zorgverzekeraar

Als verzekerde, bij een zorgverzekeraar met wie wij een contract hebben afgesloten, ontvang je voor de zorg die je bij ons ontvangt geen factuur, deze wordt namelijk direct ingediend bij jouw zorgverzekeraar. Jouw zorgverzekeraar keert het bedrag vervolgens direct aan ons uit. Als je jouw zorgkosten en vergoedingen wilt inzien, dan kun je daarvoor de website en/of applicatie van jouw zorgverzekeraar gebruiken.

Omzetplafond

De meeste zorgverzekeraars met wie wij een contract afsluiten hanteren een omzetplafond. Dat betekent dat zij gedurende een contractperiode van een jaar een maximum bedrag vergoeden. Zodra wij dit omzetplafond van een bepaalde zorgverzekeraar (gaan) bereiken en deze wordt door hen niet opgehoogd, dan kunnen wij geen nieuwe cliënten van deze zorgverzekeraar in zorg nemen (we krijgen hier namelijk geen vergoeding meer voor). Dit noemen wij een cliëntenstop. Een cliëntenstop geldt per verzekeraar. Dit betekenent dat je langer moet wachten op een volgend kalenderjaar voordat je zorg krijgt, of dat je bij jouw zorgverzekeraar om zorgbemiddeling moet vragen (voor zorg elders).

Als je bent verzekerd bij ‘Menzis – Anderzorg’, je hebt een restitutiepolis én wij hebben een cliëntenstop afgekondigd voor verzekerden bij Menzis – Anderzorg, dan geldt er voor jou geen cliëntenstop en wordt je alsnog in zorg genomen, ondanks dat wij het omzetplafond hebben bereikt.

Op onze pagina ‘Zorgverzekeraars’ kan je zien welke zorgverzekeraars een omzetplafond hanteren.

Kosten

Ben jij verzekerd bij een zorgverzekeraar met wie wij geen contract hebben afgesloten? Dan hanteren wij de tarieven zoals deze zijn vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Deze tarieven worden ook wel ‘het NZa-tarief’ of de ‘wettelijke tarieven’ genoemd. Jij betaalt aan ons dit tarief, ongeacht of jouw zorgverzekeraar dit volledig vergoed.

NZa-tarief / Wettelijke tarieven (wat wij in rekening brengen)

Je kunt de tarievenzoeker gebruiken om een idee te krijgen van de tarieven die wij hanteren. Vul hiervoor het volgende in:

 • Bij setting: ‘Ambulant – Kwaliteitsstatuut sectie III – Multidisciplinair’
 • Bij beroepscategorie:
  • ‘Overige beroepen’, voor de tarieven voor basispsychologen, vaktherapeuten en SPH-ers;
  • ‘Gezondheidszorgpsycholoog (Wet BIG art. 3)’, voor de tarieven van een GZ-psycholoog;
  • ‘Klinisch (neuro)psycholoog (Wet BIG art. 14)’, voor de tarieven van een klinisch psycholoog.
 • Bij consulttype:
  • ‘Diagnostiek’, als je de tarieven wilt weten voor afspraken in de intakefase;
  • ‘Behandeling’, als je de tarieven wilt weten voor afspraken in de behandelfase.
 • Bij tijdsduur: wij werken veel met eHealth met een duur van 15 minuten en onze behandelsessies zijn doorgaans 60 minuten. Vink hier dus bijvoorbeeld ‘vanaf 15 minuten’ en/of ‘vanaf 60 minuten’ aan.

Voorbeeld: tarief afspraak bij een GZ-psycholoog (2024)
Als je bij ons een behandelsessie van 60 minuten hebt bij een gezondheidszorgpsycholoog (GZ-psycholoog), dan is hiervoor een tarief van € 241,98 vastgesteld door de NZa, dat wij in rekening brengen.

Tarieven van zorgverzekeraars (wat zorgverzekeraars vergoeden)

Zorgverzekeraars kunnen het ‘NZa-/wettelijke tarief’ hanteren óf het ‘marktconforme tarief’ (door sommige zorgverzekeraars ook wel het ‘gemiddeld gecontracteerde tarief’ genoemd).

Het marktconforme tarief ligt lager dan het NZa-/wettelijke tarief. Welk tarief er gehanteerd wordt hangt af van de zorgverzekeraar. De vergoeding van het tarief dat de zorgverzekeraar hanteert, hangt af van de polis die je hebt afgesloten. Het kan zo voorkomen dat als jij een polis hebt waarop staat dat 70% van het marktconforme tarief wordt vergoed, dit slechts 55% van het NZa-/wettelijke tarief is, het tarief dat wij in rekening brengen. In dit voorbeeld draai jij dus op voor 45% van de kosten.

Facturering en betaling van de factuur

Maandelijkse factuurspecificatie

Als verzekerde bij een zorgverzekeraar met wie wij geen contract hebben afgesloten, ontvang je voor de zorg die je van ons ontvangt maandelijks een factuurspecificatie.

Uitzondering: als je verzekerd bent bij ONVZ, klik dan ‘Gecontracteerde zorg’ open en lees de kop ‘Directe facturering en vergoeding via jouw zorgverzekeraar’. Wat daar staat is ook op jou van toepassing. 

Indienen factuurspecificatie bij jouw zorgverzekeraar en betaling aan het Centrum voor Schematherapie

De factuurspecificatie die je van ons ontvangt dien jij direct in bij jouw zorgverzekeraar. Je ontvangt vervolgens van jouw zorgverzekeraar een vergoeding. De hoogte van deze vergoeding hangt af van jouw polis. 

Zodra jij de vergoeding hebt ontvangen, of uiterlijk 3 weken nadat wij jou de factuurspecificatie hebben toegestuurd via de mail, betaal jij aan ons het gedeclareerde bedrag dat op de factuurspecificatie staat (het totaalbedrag). Dat betekent dat je het vergoede bedrag betaald en het zelf aanvult tot het gedeclareerde bedrag.

Wat als je niet alles vergoed krijgt?

Ook als je niet alles vergoed krijgt van jouw zorgverzekeraar, dan betaal je alsnog het gedeclareerde bedrag dat op de factuurspecificatie staat (het totaalbedrag). Als je een natura- of zelfs een budgetpolis hebt, dan kan je hierdoor met hoge eigen kosten geconfronteerd worden (tot wel 45% van het gedeclareerde bedrag, als je een budgetpolis hebt).

Vergoeding van zorgverzekeraar niet toereikend en de factuur niet (volledig) kunnen betalen

Als vóór de aanvang van zorg blijkt dat de vergoeding van de zorgverzekeraar ontoereikend is en je de factuur niet (volledig) kunt betalen, neem dan contact op met jouw zorgverzekeraar om te onderzoeken of je aanspraak kunt maken op een hardheidsclausule in jouw zorgverzekeringspolis. 

Inleiding

De kosten van de behandeling zijn afhankelijk de volgende factoren:

 • tijd;
 • inzet van de hulpverlener(s).

Hieronder wordt zeer globaal aangegeven wat de kosten zijn van ons intaketraject en van ons behandeltraject. Wij gaan hierbij uit van het NZa-/Wettelijk tarief. Als je bij een zorgverzekeraar bent verzekerd met wie wij een contract hebben afgesloten, dan liggen de kosten ongeveer 10-20% lager. 

Omdat de bedragen hieronder zeer globaal zijn (vanwege de verschillende factoren die de bedragen kunnen beïnvloeden), kunnen hier geen rechten aan worden ontleend.

Intake

De kosten van een intaketraject bij het Centrum voor Schematherapie bedragen in 2024 zo’n 1.850 tot 2.200 euro.

Behandeling

De kosten van een behandeltraject bij het Centrum voor Schematherapie bedragen in 2024 zo’n 19.600 tot 35.500 euro, met een gemiddelde van 28.400 euro. Deze kosten worden gemaakt over een periode van gemiddeld 15 maanden.

Je kunt de door jou gemaakte kosten niet als aftrekpost opvoeren bij jouw belastingaangifte, omdat de door ons geboden zorg onderdeel uitmaakt van het basispakket.